Kwaliteit

Als ouder kiest u logischerwijs voor kwalitatief goede kinderopvang voor uw kind. Maar wat is kwalitatief goede kinderopvang? Enerzijds zit kwaliteit in het werken met een goed, regelmatig getoetst systeem. Anderzijds zit kwaliteit in uw goede gevoel bij de kinderopvang.

Wet en regelgeving

In de Wet kinderopvang worden minimum eisen gesteld aan de kwaliteit van de opvang. Deze wet stelt dat de opvang moet zorgen voor “verantwoorde kinderopvang”. BOinK heeft, in samenwerking met Brancheorganisatie Kinderopvang, het begrip “verantwoorde kinderopvang” verder uitgewerkt in het Convenant Kwaliteit Kinderopvang, waarin afspraken gemaakt zijn over groepsgrootte en het aantal kinderen per pedagogisch medewerker, maar ook over stamgroepen, voorwaarden voor open deuren beleid en eisen aan het pedagogisch beleidsplan en accommodatie.

Oudercommissie

De oudercommissie wordt gevormd door een aantal ouders die het leuk vinden om betrokken te zijn bij het wel en wee van Kinderdagverblijf Pino. De oudercommissie behartigt in de eerste plaats de belangen van de ouders. Ze heeft een adviserende rol ten aanzien van verschillende beleidsonderwerpen en communiceert de vergadernotulen en eventuele adviezen door naar de ouders. Naast deze werkzaamheden organiseert of ondersteund de oudercommissie activiteiten welke betrekking hebben met ons kinderdagverblijf zoals bijvoorbeeld uitjes, feestjes, Sinterklaasfeest, Kerstfeest, etc.

Vragen:

Heeft u vragen aan de oudercommissie?  Mailt u dan met de OC op het volgende e-mailadres: kdvpino.oc@gmail.com

GGD rapportage

De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) houdt jaarlijks op ons kinderdagverblijf een inspectie van de kwaliteit in de kinderopvang en publiceert haar bevindingen in een rapport. Wij bespreken het rapport en pakken eventuele verbeterpunten voortvarend aan. Ouders kunnen het GGD-rapport inzien op ons Kinderdagverblijf.
Via deze link is deze digitaal op te vragen.

Branchevereniging Kinderopvang

Wij zijn aangesloten bij de Branchevereniging Kinderopvang.

Een goed gevoel

Hoezeer wij ook inzetten op kwaliteitsmanagement, uw eigen gevoel bij onze kinderopvang is evenzeer van belang in hoe u als ouder onze kwaliteit beoordeelt. Omdat uw kind minimaal twee dagen bij ons doorbrengt, is het belangrijk dat ons pedagogisch beleid bij u past. U proeft pas echt of dit het geval is tijdens een inkijkje in onze dagelijkse praktijk. Wij nodigen ouders voorafgaand aan de intake en plaatsing dan ook altijd uit voor een rondleiding. Ook raden wij ouders aan eens een kijkje te nemen bij een andere kinderopvanginstelling, zodat zij een bewuste, weloverwogen keuze kunnen maken. Bent u geïnteresseerd in een rondleiding? Neem dan contact met ons op.

Veiligheid

Veiligheid is voor ons geen vanzelfsprekendheid, maar een constant aandachtspunt. Als ouder moet u er blindelings op kunnen vertrouwen dat uw kind bij ons in goede handen is en niet in verwijtbaar gevaarlijke situaties belandt. Zoals opgenomen in de Wet IKK hebben wij een risico-inventarisatie uitgevoerd conform de richtlijnen van Veiligheid.nl welke regelmatig wordt geüpdatet. Wij maken daarbij gebruik van een inventarisatiemodel dat per ruimte de gevaren en de mogelijke gevaren bij nalatigheid in kaart brengt. Aan de hand van de bevindingen ondernemen wij indien nodig maatregelen.

Feitelijke veiligheid

De feitelijke veiligheid van ruimtes en materialen is goed controleerbaar en daardoor goed beheersbaar. Is de inventaris in goede staat? Het speelgoed heel? Werkt de brandinstallatie? Jaarlijks is er een ontruimingsoefening.

Gedragsafhankelijke veiligheid

De meeste ongelukken zijn te wijten aan het gedrag van mensen waarbij de regels die de veiligheid moeten waarborgen niet worden nageleefd. Denkt u eens aan kokend water, dichtvallende deuren, elektriciteit en dergelijken. Dit menselijk handelen is een zeer bepalende factor van veiligheid en is daarom voor ons een constant punt van aandacht. Wij verwachten van onze medewerkers dat zij uiterst zorgvuldig omgaan met de veiligheidsmaatregelen. Hoewel wij fouten van medewerkers nooit helemaal uit kunnen sluiten, beperken wij de kans op fouten tot een minimum door elkaar aan te spreken op nalatigheid en veiligheid regelmatig te bespreken.

Brandveiligheid

Het kinderdagverblijf voldoet aan de brandveiligheidseisen die zijn gesteld in de verordening op de kinderopvang en in de afgegeven gebruikersvergunning door de brandweer West Maas en Waal. Aanvullend op deze eisen zijn er uitgebreide instructies vastgelegd in het nood- en ontruimingsplan. Het kinderdagverblijf heeft een eigen ontruimingsplan. Tevens worden alle blusmiddelen jaarlijks gecontroleerd door een erkend en gecertificeerd brandbeveiligingsbedrijf. Omdat we het belangrijk vinden dat de pedagogisch medewerksters in geval van een noodsituatie goed handelen en om te bekijken of het ontruimingsplan zoals omschreven voldoet, wordt er minimaal 1 keer per jaar een oefening gehouden. Door het ontruimingsplan regelmatig te oefenen verminder je zowel bij kinderen als bij pedagogisch medewerksters de kans op paniek en kunnen eventuele hiaten worden opgespoord.

(Kinder)EHBO

Ons kinderdagverblijf voldoet aan de wettelijke verplichtingen omtrent kinder)EHBO. Elk jaar volgen de pedagogisch medewerksters een (kinder)EHBO opfris cursus. Zij worden in staat geacht in het geval van nood of calamiteiten eerste hulp te verlenen.

Zo proberen wij de veiligheid van de kinderen, de medewerksters en ouder(s)/verzorger(s) zo optimaal mogelijk te maken. Wij vinden het belangrijk dat alle medewerksters zich bewust zijn van de meeste zaken omtrent veiligheid en weten hoe te handelen in geval van ziektes of een ongeval. Tevens zal er in de teambesprekingen regelmatig aandacht worden besteed aan preventie en EHBO.